Aktuelle HMS-lover og forskrifter som vedrører bilbransjen
 
 • Arbeidsmiljøloven

 • Produktkontrolloven

 • Brann og eksplosjonsvernloven

 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

 • Forurensingsloven

Kan lastes ned fra Internett, fra bl.a. følgende adresser: www.lovdata.no, www.arbeidstilsynet.no, www.dsb.no, www.sft.no

Kan og bestilles via den lokale bokhandler evt. hos Tiden Norsk Forlag AS, www.tiden.no

Forskrifter hjemlet i Arbeidsmiljøloven:

 • Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) (best. nr 566)

 • Forskrift om arbeid i tanker (best. nr 114)

 • Forskrift om støy på arbeidsplassen (best. nr 398)

 • Forskrift om verne- og helsepersonale (best. nr 518)

 • Forskrift om tungt og ensformig arbeid (best. nr 531)

 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) (best. nr 544)

 • Forskrift om bruk og oppbygging av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter
   (Stoffkartotekforskriften) (best. nr 565)

 • Arbeid av barn og ungdom (best. nr 554)

 •  Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) (best. nr 551)

 • Merking av kjemikalier, stoffer og stoffblandinger, som inneholder organiske løsemidler (YL-merking) (best. nr 431)

 • Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (best. nr 548)

 • Arbeidsplasser og arbeidslokaler (best. nr 529)

 • Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (best. nr 524)

 • Arbeid ved dataskjerm (best. nr 528)

 • Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)
  (best. nr 534)

 • Forskrift om maskiner (best. nr 522)

 • Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen (best. nr 526)

 • Høytrykksspyling m.m. (best. nr 515)

 • Asbest (best. nr 235)

 • Hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste) (best. nr 501)

 • Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (best. nr 500)

 • Trykkluftflasker etil dykking og åndedrettsvern (best. nr 441)

 • Tekniske innretninger (best. nr 221)

 • Trykkluftanlegg (best. nr 192)

 • Verneombud og arbeidsutvalg (best. nr 321)

Andre aktuelle publikasjoner med spesiell relevans for bransjen:

 • Publikasjonskatalog (best. nr 1) (anbefales å bestilles for å bli oppdatert)

 • § 12 – tilrettelegging av arbeidet (best. nr 327)

 • Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (best. nr 361)

 • Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (best. nr 444)

 • Hvordan forebygge yrkesrelaterte muskel- og skjelettlidelser (best. nr 538)

 • Kjøp av nye maskiner (best. nr 557)

 • Veiledning om sprøytemaling, sprøytelakkering mv. (best. nr 560)

 • Skjema for listeføring av arbeidstakere under 18 år (best. nr 153)

 • Førstehjelpsutstyr (best. nr 176)

 • Rengjøring og reperasjon av små beholdere som har inneholdt brennbar væske (best. nr 268)

 • Arbeidsgiverens plikter (best. nr 326)

 • Reparasjon av tankvogner (best. nr 355)

 • Du er valgt til verneombud (best. nr 437)

 • Prøvetaking av forurensninger i arbeidsatmosfæren (best. nr 450)

 • Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås (best. nr 470)

 • Styrings- og planleggingssystemer. Informasjon, opplæring og medvirkning (best. nr 510)

 • Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter (isocyanater) (best. nr 536)

 • Hva du må vite når du bruker åndedrettsvern (best. nr 539)

 • Arbeid av barn og ungdom (best. nr 554)

 • Kjemikalier i arbeidsmiljøet ( best. nr 567)

 • Rot i kjemikaliene? (best. nr 568)

Forskrifter hjemlet i Brann og eksplosjonsvernloven:

 • Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (DBE-9015)

 • Forskrift om trykkpåkjent utstyr (DBE-9014)

 • Forskrift over liste over farlige stoffer – stoffliste.
  Helsefare, brannfare - og eksplosjonsfaremerking. (BDE-016)

 • Forskrift om enkle trykkbeholdere (DBE-245)

 Forskrifter hjemlet i produktkontrolloven:

 • Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier

 Forskrifter hjemlet i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

 • Forskrift om elektrisk utstyr

 Andre aktuelle:

 • NBFs veiledning for lakkblanderom (Kan bestilles)

 • Forskrift om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av   kjøretøyverksteder, fastsatt 18. juni 2004.

 • Byggforskrift – kapittel 27, 30, 47

 Forskrifter Hjemlet i Forurensningsloven:

 • Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

 • Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

 • Regulations relating to end-of-life vehicles

 • Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

 • Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier

Annet

Faktaark: TA1709 Om Obs-listen

Faktaark TA 1693 Substitusjonsplikten (Å bytte ut helse- og miljøfarlige
stoffer med mindre farlige alternativer)

Bestilles hos www.sft.no
 

Postadresse: Postboks 2804, Solli, 0204 Oslo, Besøksadresse: Drammensveien 97, 0273 Oslo
Fakturaadresse: NHO SP Scanning, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
tlf. 22 54 21 00, Faks: 22 54 21 40,
Kontakt NBF eller  Webmaster